Property photo 0 - Galjootstraat 27, 3028 VK Rotterdam Property photo 1 - Galjootstraat 27, 3028 VK Rotterdam Property photo 2 - Galjootstraat 27, 3028 VK Rotterdam Property photo 3 - Galjootstraat 27, 3028 VK Rotterdam Property photo 4 - Galjootstraat 27, 3028 VK Rotterdam Property photo 5 - Galjootstraat 27, 3028 VK Rotterdam
For sale: Galjootstraat 27, 3028 VK Rotterdam
Type of residence Apartment, flat with shared staircase
Liveable area 44 m²
Public auction

General

VEILING

LET OP een bod is onherroepelijk en onvoorwaardelijk. U kunt GEEN VOORBEHOUD maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch... More info
 • Features
  Type of residence Apartment, flat with shared staircase
  Construction period 1950
  Status Available
  Offered since 20 June 2018
  All characteristics

Features

Offer
Reference number 07009
Price Public auction
Acceptance By consultation
Offered since 20 June 2018
Last updated 21 June 2018
Ownership rights Whole lot
Construction
Type of residence Apartment, flat with shared staircase
Floor 4th floor
Type of construction Existing estate
Construction period 1950
Roof materials Bitumen
Rooftype Flat
Isolations Insulated glazing
Surfaces and content
Effective area 44 m²
Content 110 m³
Surface area external storage rooms 6 m²
Mapping
Number of floors 1
Number of rooms 2 of which (1 bedroom)
Boiler
Combiboiler Yes
Cadastral informations
Ownership Full ownership

Definition

VEILING

LET OP een bod is onherroepelijk en onvoorwaardelijk. U kunt GEEN VOORBEHOUD maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.

BEZICHTIGING VAN HET APPARTEMENT IS NIET MOGELIJK.

HET WORDT AANGRADEN EEN DESKUNDIGE IN TE SCHAKELEN OM DE VEILINGAANKOOP TE BEGELEIDEN

Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 18 juli 2018 bij inzet en afslag vanaf 09:30 uur, via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl)
ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.:

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AA,
complexaanduiding 1950-A, appartementsindex 19, omvattende:

a. het drie/vierentachtigste (3/84e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het
gebouw met ondergrond en erf, plaatselijk bekend Galjootstraat 17 tot en met 27
(oneven nummers) te Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten
kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AA, nummer 1386, groot acht are en
achttien centiare (8 a, 18 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van woning op de vierde verdieping met berging
in de onderverdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend Galjootstraat 27D
te 3028 VK Rotterdam,

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de
Basisregistratie Personen) - als volgt: debiteur is vertrokken (met onbekende bestelling) en het is
voorts (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan een derde.
Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het
verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De
verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van
huren, servicekosten en/of waarborgsommen.
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting,
maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom
en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het
bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de
Wet op belastingen van rechtsverkeer.
Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van
de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en achterstallige bijdragen bij de VvE
over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de
betaaldatum.
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is
afgeweken.
De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 3 juli 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van
bovengenoemde notarissen.
Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van
biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare
verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun
financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder
(voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden
gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een
minimum van € 5.000,00.
Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan
bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan
wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 14 augustus 2018.
Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 733,
fax 010 20 01 701, in behandeling bij Willy van Buren.

Ground floor

Begane Grond: Afgesloten entree met bellen plateau, berging

4e verdieping: entree, keuken, woonkamer, slaapkamer, keuken douche/toilet, 2 ruime balkons

Log in

Log in to My Adwil Vastgoed B.V.. Don't have an account? Create one!

Create account?

Recently viewed